ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 October 2020 7
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 October 2020 7
กระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) 10 September 2020 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง ขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 August 2020 27
ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่าน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 22 May 2019 128
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (2) 15 July 2020 46
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร 08 November 2019 32
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 July 2020 44
ประกาสผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 23 June 2020 62
การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 25 June 2020 49
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 25 June 2020 52
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 24 June 2020 58
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 09 June 2020 67
ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยมาตรการ 5ป 1ข 27 May 2020 66
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 April 2020 89
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 April 2020 83
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 09 April 2020 106
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 24 March 2020 120
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 118
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 99
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม ประจำปี 2563 06 March 2020 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 09 January 2020 117
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.กระเทียม 27 January 2020 164
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 19 November 2019 206
ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 October 2019 202
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 November 2019 190
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และภารโรง (2) 09 September 2019 314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (2) 06 September 2019 364
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใบแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 December 2018 176
แจ้งให้ชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 27 December 2018 172