เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้จากการทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงกำหนดจัดโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ปะรจำปีงบประมาณ 2563

        images 4     เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2563

        images 4     สัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

        images 4     เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 


ดาวน์โหลดเอกสาร....

                                jpgโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน แผ่นที่ 1

                                jpgโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน แผ่นที่ 2

                                jpgโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน แผ่นที่ 3

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ หรือ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้มาสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ในวัน เวลา ราชการ