องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่

 

 

 

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1            ตาม วัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

 

ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวของผู้สมัคร

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0101-0109

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0201-0203

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0301-0306

4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0401-0402

5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0501-0505

6. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

ประเมินโดย สอบปฏิบัติ (60 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ ห้องเรียนพี่ช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม องการบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0601-0603

7. คนงานทั่วไป (ศพด.)

 

ประเมินโดย สอบข้อเขียน (50 คะแนน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

สถานที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ตั้งแต่ 0701-0705

 

             

    รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่...

pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1