18488439 

             องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้กำหนดจัดโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

              โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถมีรายได้จากการทำงาน

และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

               โดยพิจารณาจากนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนและมีความขยันเป็นลำดับแรก ดังนี้

              1.เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) และอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

              2.เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลกระเทียม 

              3.มีความขยัน กระตือรือร้น สนใจเรียนรู้งาน

              4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

****ยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 เท่านั้น 

             หลักฐานการสมัคร  1) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

                                            2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                                            3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

             สอบถามรายละเอียดได้ที่  0 4406 0250

             ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่      

       *********     pdf  รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 2564    *********images 11