วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

          

 

"เศรษฐกิจพอเพียง  ฟังเสียงประชา  พัฒนาเป็นเลิศ"


 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม (นายจำนง  บุญจง)

        แถลงต่อสภา อบต.กระเทียม  เมื่อครั้งการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.กระเทียม 

        

                     ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมแล้ว

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  ช่วงระยะเวลา  ๔  ปี  โดยยึดหลักการทำงาน ๕ ประการ คือ 

                   ๑.  ความซื่อสัตย์ สุจริต

                   ๒.  ความโปร่งใส

                   ๓.  ความเป็นธรรม

                   ๔.  ความประหยัด

                   ๕.  ความมีประสิทธิภาพ

                  จึงกำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมโดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคงโดยนโยบายการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบล

                  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้   จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  ดังนี้

.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          เพื่อส่งเสริมให้ตำบลกระเทียมมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

          ๑.๑  ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านและชุมชนให้ทั่วถึงตามความต้องการของประชาชน

          ๑.๒  ปรับปรุง เสริมสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล

          ๑.๓  ปรับปรุง เสริมสร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสัญจรและเป็นเส้นทางสำหรับขนย้ายผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างสะดวก

          ๑.๔  ประสานงบประมาณกับหน่วยงานราชการอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ ภายในตำบล และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบล

          ๑.๕  ติดตั้งและบำรุง รักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดสำคัญภายในหมู่บ้าน

          ๑.๖  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

          ๑.๗  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และปรับปรุง บำรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

๒.  การพัฒนาด้านคน และสังคม

           เพื่อพัฒนาคนให้มีความอยู่ดีกินดี มีความสุข พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

           ๒.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

           ๒.๒  สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน การสอนที่ทันสมัย

           ๒.๓  สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสให้มีการศึกษาที่ดีและเท่าเทียม

              ๒.๔  สนับสนุน ส่งเสริม สืบทอดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและมีชื่อเสียงแพร่หลาย

             ๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน และตำบล

             ๒.๖  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ และเสริมสร้างบทบาทเด็กและเยาวชนให้มีการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและถาวร

             ๒.๗.  ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

             ๒.๘  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

             ๒.๙  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  โดยชุมชนมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง

๓.  การพัฒนาด้านงานสาธารณสุข

           เพื่อให้ประชาชนตำบลกระเทียมมีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตเข้มแข็งถ้วนหน้า

           ๓.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจำเดือนให้แก่ประชาชนทุกคน

           ๓.๒  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในตำบลกระเทียม  และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือการป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ เพื่อป้องกันดรคระบาดอย่างเป็นระบบ

           ๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาลชุมชนประจำตำบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลกระเทียม

           ๓.๕  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องทำน้ำดื่มให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย

           ๓.๖  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน  ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

 ๔.  การพัฒนาด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อยและงานป้องกันปัญหายาเสพติด

           เพื่อให้ประชาชนตำบลกระเทียม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชน ชุมชนปลอดจากยาเสพติด

           ๔.๑  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ  และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ๔.๒  พัฒนาศักยภาพงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

           ๔.๓  จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

           ๔.๔  ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน  และส่งเสริมบทบาทเยาวชนให้เป็นแกนนำปกป้องชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด

 ๕.  การพัฒนาด้านการเกษตรและงานอาชีพต่างๆ

           เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ประชาชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ้น สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพอย่างยั่งยืนและถาวร

            ๕.๑  สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

          ๕.๒  ส่งเสริมการจัดหาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในตำบล

          ๕.๓  ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรปลูกยางพาราที่เป็นอาชีพทางเลือกเกษตรกรในตำบล

          ๕.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่

          ๕.๕  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในตำบล ให้มีการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          ๕.๖  ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาสถานที่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP

          ๕.๗  ส่งเสริม พัฒนาตลาดชุมชน อบต.ให้เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ ในตำบล  รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆของตลาด

 ๖.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

            เพื่อสร้างแหล่งน้ำการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคตามความต้องการของประชาชน

           ๖.๑  สนับสนุนการก่อสร้างฝายน้ำล้น  เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร

           ๖.๒  สนับสนุนการขุดลอกคลอง หนองน้ำที่ตื้นเขินให้สามารถกักน้ำอย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตร

           ๖.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคลองระบายน้ำขนาดเล็ก  คลองไส้ไก้

 ๗.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

              เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบลให้น่าอยู่และปลอดมลพิษ  รวมทั้งส่งเสริมให้โบราณสถาน ศาสนสถาน กลุ่มอาชีพและชุมชนให้เป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

          ๗.๑  ส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

          ๗.๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตำบลให้สะอาด และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

          ๗.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ

          ๗.๔  ส่งเสริม พัฒนาโบราณสถาน ปราสาทมีชัย  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆ ในตำบลกระเทียมให้มีชื่อเสียง

 ๘.  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารองค์กร

         เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่บริหารงานตามหลักธรมาภิบาล  มีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

         ๘.๑  ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

         ๘.๒  จัดให้มีการออกไปรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

         ๘.๓  พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย

                การบริหารงานในวาระ  ๔  ปี  ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมแล้ว  กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหารหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมและประชาชนตำบลกระเทียมได้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป