องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

 

1. สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์   0 4414 9289

โทรสาร    0 4414 9289

 

2. กองคลัง

โทรศัพท์   0 4414 9279

โทรสาร    0 4414 9279


 3. กองช่าง

 โทรศัพท์   0 4414 9219

 โทรสาร    0 4414 9289

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 โทรศัพท์   0 4414 9219

 โทรสาร    0 4414 9289