องค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


pdf คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน


IMG_7771.JPG