ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ซอยประชาราษฎร์ทิศใต้ 15 February 2017 244
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 28 February 2017 335
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 15 February 2017 234
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 300
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 15 February 2017 238
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 260
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 242
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 257
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 261
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 15 February 2017 260
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 251
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 262
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1-ม.13 01 March 2017 327
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2-ม.13 01 March 2017 283
ประกาศผลการสอบราคจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 - หมู่ 13 28 February 2017 330
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตระเปียงเวง ม.4 - บ้านถนน ม.5 20 April 2017 599
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 05 May 2017 638
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร 01 March 2017 350
ประกาศสอบราคาโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 16 16 February 2017 328
ประกาศผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสบาย ม.9 - บ้านโนนสำราญ ม.11 12 January 2017 651
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน 16 โครงการ 15 February 2017 797
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนสบาย หมู่ที่ 9 - 11 บ้านโนนสำราญ 28 December 2016 729
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.12 ต.กระเทียม 27 December 2016 775
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 (สายทิศใต้หมู่บ้าน) 09 September 2016 559
โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโนนสบาย หมู่ 9 12 September 2016 555
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านโคกรัมย์ ม.7 08 September 2016 550
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 08 December 2016 664
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 08 December 2016 717
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตือม ม.21 (ถนนข้าวเหนียว) 08 December 2016 701
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านชัยมงคล - บ้านด่านเจริญ 08 December 2016 726
โครงการท่อระบายน้ำผ่าซีกบ้านสุขสบาย หมู่ที่ 20 08 December 2016 675
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสบายน้อย หมู่ที่ 14 (ถนนพรมสอนส์แจกบ้านยายไข่-หน้าโรงเรียน) 07 September 2016 551
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ลักบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 19 (สายโคกโพธิ์ - ม.13) 09 September 2016 498
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 08 July 2015 511
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 03 July 2015 465
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายบ้านหนองยาว-กระเทียม)) 28 June 2016 511
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายกระเทียม-กัลเต็ล) 28 June 2016 526
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 23 June 2016 532
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 (ถนนหนองระหาร) 23 June 2016 552
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง-โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic-concrete 09 June 2016 572
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-บ้านหนองยาว-กระเทียม 08 June 2016 546
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-กระเทียม-กันเต็ล 08 June 2016 552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 June 2016 493
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 April 2016 492
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 March 2016 478
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 February 2016 507
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 07 January 2016 488
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 December 2015 492
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 06 November 2015 470
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 31 May 2016 516
แบบ ป.ป.ช.1 12 May 2016 506
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 04 May 2016 612
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ 04 May 2016 673
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 04 May 2016 692
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 02 May 2016 629
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยกอบสุข) 11 April 2016 610
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้หมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 11 April 2016 636
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 11 April 2016 625
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเทียม ม.1(ถนนหนองระหาร) 11 April 2016 695
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จำนวน 6 โครงการ 25 January 2016 662
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 November 2015 607
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านถนน ม.5 17 November 2015 607
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 17 November 2015 614
ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมผิวลาดยาง 17 November 2015 608
ประกาศประกาศกำหนดราคากลาง สร้างรั้ว ม.13 17 November 2015 536
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านถนน ม.5 - บ้านตระเปียงเวง ม.4 17 November 2015 597
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโคกรัมย์พัฒนา ถึง บ้านโคกปีืด 17 November 2015 586
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 12 17 November 2015 561
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระเปียงเวง ม.4 17 November 2015 581
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม ม.2 17 November 2015 540
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 16 November 2015 548
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.8-ม.7 16 November 2015 566
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.13-ม.8 16 November 2015 560
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างฯ 16 November 2015 604
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ศพด.ม.1 04 November 2015 598
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง ศพด.ม.5 09 November 2015 578
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete 04 November 2015 568
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง 14 โครงการ 15 July 2015 666