ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 15 ถนนสายบ้านกระเทียม – หมื่นชัย จุดบ้านนางสะอาด สุนันท์ 30 March 2021 77
ประกาศผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างฝายหนองระหาร จุดนานายอภิชัย หมู่ที่ ๒ 30 March 2021 70
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.27-003 (กม.0+497- กม.4+137) สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 - บ้านโนนสบายฯ 23 March 2021 54
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.27-004 (กม.0+343 - กม.2+363) สายบ้านกระเทียม หมู่ที่ 2 – ปราสาทมีชัยฯ 23 March 2021 67
ประกาศผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฝายนำ้ล้นหนองระหาร หมู่ที่ 2 จุดนานายอภิชัย 25 February 2021 88
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก (Asphalitc Concrete Over Lay) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านยายดำ-บ้านโหเฮง หมู่ที่ 20 18 February 2021 79
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดที่ 2 จุดนายนายบรรจง สุขใหญ่ หมู่ที่ 17 18 February 2021 83
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถนน หมู่ที 5 – ตระเปียงเวง หมู่ที่ 4 18 February 2021 84
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด 2 ข้างทาง ถนนสายปัตชาสวรรค์ หมู่ที่ 14 18 February 2021 87
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 15 ถนนสายบ้านกระเทียม – หมื่นชัย จุดบ้านนางสะอาด สุนันท์ 18 February 2021 92
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก (Asphaltic Concerte Over Lay) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรวมใจเป็นหนึ่ง หมู่ที่ 5 18 February 2021 59
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองระหาร จุดนายอภิชัย หมู่ที่ 2 20 January 2021 386
ประกาศผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ห้วยลานไทร (เจราะจรี) 20 January 2021 143
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระเทียม - ปราสาทหมื่นบัย (ต่อโครงการเดิม กม.1+796 ถึง กม.2+416) 17 June 2020 482
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิดบ้านถนน หมู่ที่ 5 ถนนสายกลางหมู่บ้าน 28 May 2020 241
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-หมู่ 5 24 April 2020 519
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้ารงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 5 24 April 2020 275
ประกาศผลการการกาหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม (อาคารน้องหมี) 30 March 2020 271
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ถนนประชาราษฏร์) 30 March 2020 537
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 23 March 2020 342
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 23 March 2020 272
ผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธาณภัย (กรณีอุทกภัย) 3 รายการ 23 March 2020 283
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 – หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา – แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 27 February 2020 213
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 (จุดศาลปู่ตาต้นยางใหญ่ – ศาลปู่ตาหนองระหาร) 27 February 2020 214
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง หอถังสูงระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 27 February 2020 276
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเทียม – ปราสาทมีชัย (ต่อโครงการเดิม) กม.2+416 ถึง กม.2+716) 20 January 2020 204
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (จากถนนลาดยาง – ศาลาประชาคม) 20 January 2020 307
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (โคกเก่า) จุดร้านค้า – บ้านนายเสาร์ 27 December 2019 225
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 11 (ทางข้ามห้วยโจรก จุดศาลปู่ตา 27 December 2019 218
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนาตาเมิน หมู่ที่ 1 15 January 2019 270